Algemene voorwaarden

Indien u bij inschrijving voor de Special Olympics Nationale Spelen Breda en Tilburg 2024 akkoord gaat met ‘de algemene voorwaarden Special Olympics Nationale Spelen 2024’ geeft u aan onderstaande te hebben gezien gelezen en te onderschrijven voor u als coach en voor uw sporters.

U bent als inschrijver verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegevens.

Aansprakelijkheid

 1. Het zich bevinden op de verblijf- en sportaccommodaties gedurende het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2024 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers (sporters en begeleiders). Gevonden voorwerpen zullen tot één maand na het evenement bewaard worden.
 2. Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2024 is niet aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het evenement.
 3. De deelnemer verklaart verzekerd te zijn voor te maken medische kosten en een ziektekostenverzekering te hebben afgesloten die ook medische verzorging of behandeling ten gevolge van sportbeoefening dekt.
 4. Het kan voorkomen dat in geval van een ongeluk, calamiteit of blessure medische verzorging of behandeling van de deelnemer noodzakelijk is. Bij accepteren van de algemene voorwaarden geeft u aan dat medische handelingen door een bevoegd persoon verricht mogen worden in het geval dit (door de medische verzorgers ter plaatse) nodig wordt geacht.
 5. De deelnemer verklaart een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 6. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2024 aansprakelijk worden gesteld. De organisatie c.q. schadelijdende partij zal de schade verhalen op de aansprakelijke persoon.
 7. Wanneer niet te achterhalen valt welke persoon er schade heeft toegebracht, dan zal de deelnemende vereniging/stichting, onder wiens verantwoordelijkheid de persoon of team op dat moment valt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Gedragsregels

 1. Alle begeleiders, die namens de deelnemende vereniging/stichtingen een team/sporter begeleiden, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Overal geldt het vier ogen beleid, oftewel het is niet toegestaan alleen met een sporter in een aparte ruimte te zijn.
 3. Begeleiders die namens de deelnemende vereniging/stichting een team/sporter begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) de sporter. Per drie sporters dient minimaal één begeleider altijd aanwezig te zijn. Zonder begeleider wordt deelname geweigerd.
 4. Bij onbehoorlijk gedrag van een begeleider, sporter of een team, kan (de organisatie van) Special Olympics Nationale Spelen 2024 besluiten hem of haar of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname aan Nationale Spelen 2024.
 5. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 6. Tijdens Special Olympics Nationale Spelen 2024 wordt er door begeleiders en sporters geen alcohol gedronken en op sport- en slaapaccommodaties niet gerookt.
 7. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én zal niet verder in het privéleven van de sporter doordringen dan nodig is voor deelname aan het evenement.
 8. De begeleider dient zich ten overstaan van alle andere aanwezigen te onthouden van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie.
 9. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 10. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 11. De begeleider zal tijdens evenement gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapruimte.
 12. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 13. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 14. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 15. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Portret recht

 1. Al het beeldmateriaal dat op het evenement wordt gemaakt, kan door Stichting Special Olympics Nationale Spelen Breda en Tilburg 2024 voor promotionele doeleinden worden gebruikt.
 2. Indien een sporter niet gefotografeerd of anderzijds in beeld gebracht mag worden wordt dit door of namens de betreffende sporter via inschrijven@specialolympics2024.nl aan de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2024 aangegeven. Deze sporter zal (bijvoorbeeld via een gekleurde band) voor de fotografen duidelijk herkenbaar zijn dat hij/zij niet in beeld gebracht mag worden.
 3. De organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2024 is niet aansprakelijk voor overtreding van deze bepaling door derden.

Registratiegegevens Healthy Athletes

 1. De (medische) gegevens die tijdens het Healthy Athletes programma gedurende het evenement van alle deelnemende sporters worden verzameld, komen ten goede aan (internationaal) onderzoek.
 2. Verzamelde persoonlijke gegevens tijdens Healthy Athletes worden volstrekt anoniem verwerkt. Dit is een mededeling, geen voorwaarde.
 3. Deelnemers aan het Healthy Athletes programma gaan akkoord met het verzamelen en analyseren van deze gegevens ten behoeve van (internationaal) onderzoek.

Tot slot

Kijk voor meer informatie over een veilig sportklimaat op: www.specialolympics.nl/over-ons/veilig-sportklimaat/.

Wij hebben een vertrouwenspersoon. Dit is Anneloes van Wingerden. Zij kan benaderd worden als je tijdens onze evenementen of in het contact met onze organisatie te maken hebt gehad met ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Je kan Anneloes bereiken door een mailtje te sturen naar vertrouwenspersoon@specialolympics2024.nl.

Op elk geschil in verband met de Special Olympics Nationale Spelen Breda en Tilburg 2024 is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Wij zijn goed in gezelschap